මාසයේ ගෘහස්ථ ශාක
ජනවාරි zamioculcas
පෙබරවාරි ගෝල්ඩන් පාම්, පුවක් සහ සමනල පාම්
මාර්තු ඩෙන්ඩ්රොබියම්
අප්රේල් කැම්පුනුල
මයි හැන්දක් පැල
ජූනි කැලා
ජුලී සෙලෝසියාව
ඔගස්ටස් පතොක්
සැප්තැම්බර් ස්ට්‍රෙලිට්සියා
ඔක්තෝබර් ක්රෝටන්
නොවැම්බර් කාන්තාවගේ දිව
දෙසැම්බර් යූකා

 

නිෂ්පාදන විමසුම

Waitlist - Waitlist නිෂ්පාදිතය තොගයේ ඇති විට අපි ඔබට දන්වන්නෙමු. කරුණාකර වලංගු විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක් පහතින් ඇතුළු කරන්න.